צור קשר
  • Alternate Text

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של קבוצת GEG וחברת א.ט. אפעל טכנולוגיות בע"מ המפיק והמוציאה לאור. שני הגורמים נקראים ביחד בתנאי שימוש אלה GEG ואו אפעל להלן "האתר". כל אחד מהם ייקרא בנפרד בשמו. האתר מנוהל ומופעל על-ידי חברת אפעל. השימוש באתר GEG מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה. בחלק מהמדורים באתר יימצאו תנאי שימוש נוספים או הסכמים מקוונים, המתייחסים במפורט לאותו מדור או אתר. השימוש במדורים או האתרים הללו, כפוף הן לתנאי שימוש כלליים אלה והן לתנאים ולהסכמים הפרטניים שיימצאו בהם.

  • תנאי השימוש באתר GEG מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, אף לנשים.
  • בכל מקום בו מפורטת אחריות GEG, תהיה הכוונה גם לאחריותם של עובדיה, מנהליה, בעליה והפועלים מכוחה או בשמה.

מידע באתר GEG
האינדקס המקוון באתר GEG, הפרסומות המופיעות בו וכן קישורים מתוך הכתבות והמידע שהמערכת מפרסמת באתרים, מאפשרים למצוא מידע ותכנים המתפרסמים באינטרנט בכלל. מרבית המידע והתכנים הללו אינם מתפרסמים על ידי המערכת או מטעמה. יתכן שתמצא שמידע ותכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, פוגעים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. המערכת אינה אחראית בכל צורה שהיא לתוכנם של האתרים שאליהם מוליכים הקישורים מהכתבות, האינדקס או החומר המערכתי באתר GEG. כמו כן, אין באפשרות המערכת לקבוע עד כמה המידע באתרים חיצוניים אלה מהימן (אם בכלל), שלם, מדויק או עדכני. המערכת אינה שולטת במידע המתפרסם באתרים שאליהם מקשרים אתר GEG בכלל והאינדקס בפרט ואינה מפקחת עליהם.
אינדקס האתר המקוון של GEG נערך על פי שיקול הדעת הסובייקטיבי של עורכי המערכת. הציון המופיע לצד כל אתר משקף רק את דעת עורכי האתר, ואינו מתיימר להיות אמת מידה אובייקטיבית להערכת האתרים או חשיבותם.
הסדר שבו מופיעים האתרים החיצוניים באינדקס GEG אינו מעיד בהכרח על טיבם או חשיבותם. תכנם של אתרי אינטרנט וגם מהותם, משתנים לעתים תכופות: למרות שהמערכת עושה את מירב המאמצים להבטיח כי תאור האתרים באינדקס GEG יהיה שלם ומדויק, אין ביכולתה להבטיח כי תאור זה הנו הנכון והעדכני ביותר.
המערכת איננה מתחייבת כי כל הקישורים ('לינקים') שימצאו באתר GEG יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר האינטרנט הנכון או לאתר פעיל כלשהו. המערכת רשאית לסלק מאתרי GEG קישורים שנכללו בהם בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט. העובדה שתמצא באתר GEG קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.
המערכת לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם תגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר GEG, ובפרט מנוע החיפוש והאינדקס.

מידע שמוסרים משתמשים באתר GEG
המידע שתמסור לפרסום באתרי GEG יהיה חשוף לכל משתמשי האינטרנט. נהג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש באתר GEG או פרסום איזה מפרטיך בהם. זכור: עליך לנהוג במסירת המידע ובפניות אליך לפחות באותה מידה של זהירות שאתה נוקט ביצירת קשר שאינה נעשית באמצעות האינטרנט.
המערכת מעודדת אותך להתייחס בזהירות ובביקורתיות למידע שמתפרסם באינטרנט, ובכלל זה למידע שמפרסמים משתמשים באתר GEG בכלל, ובלוחות המודעות באתר GEG. זכור תמיד כי מידע כזה איננו תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים, כדוגמת עורכי דין או רופאים, במקום שהתייעצות כזאת נדרשת.
בנוסף לאמור לעיל, המערכת לא תישא באחריות למידע, תכנים, מודעות והצעות מסחריות, שיתפרסמו באתר GEG על ידי צדדים שלישיים או לכל תוצאה שתנבע מהסתמכות עליהם, קבלתם או שימוש בהם.

מדיניות פרטיות
המערכת מכבדת את פרטיות המשתמשים באתרי GEG. מדיניות פרטיות העדכנית של האתר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותקרא מעת לעת את פרטי המדיניות.

מידע מסחרי, פרסומות ומודעות לוח
אתר GEG כוללים מידע מסחרי, הנמסר לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים או משתמשים, המבקשים להציע למכירה נכסים או שירותים. מידע כאמור יכול שיהיה בטקסט, בתמונות, בקול או במולטימדיה.
המערכת לא תישא בכל אחריות לתוכן המידע המסחרי, הפרסומות ומודעות הלוח שיפורסמו באתרי GEG. המערכת אינה כותבת, בודקת, מוודאת או עורכת את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתוכן המודעות והמידע המסחרי חלה על המפרסמים. פרסום מידע מסחרי, פרסומות או מודעות באתר GEG אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.
כל עסקה שתיעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר GEG תסוכם ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. המערכת איננה צד לכל עסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בפרסומות ובמודעות המתפרסמות באתר GEG או ירכשו באמצעותן, לרבות בקשר עם אספקתם, תנאי התשלום בגינם וכל מרכיב אחר בעסקאות אלו. כן לא תישא המערכת באחריות לנזק שייגרם למי שיתקשר בעסקה כאמור.
לצד חלק מן המודעות באתר GEG (רכב, נדל"ן, קריירה ועוד) יופיעו לעיתים קישורים למחירונים שונים או מידע בנושא שכר. אין לראות במחירונים אלה או במידע משום המלצה מצידה של המערכת לקניית נכסים או שירותים, ובכל מקרה אין המחירונים או המידע מהווים תחליף מכל סוג שהוא לבדיקה על-ידי שמאי מקרקעין מוסמך, מכון בדיקה מוסמך לבדיקת רכב או כל גורם מוסמך אחר, לפי העניין. המערכת אינה אחראית בשום צורה שהיא לנכונותו של המידע הכלול במחירונים.

קניין רוחני
כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר GEG - לרבות בשם וסימני המסחר GEG, א.ט. אפעל טכנולוגיות בע"מ, איכות וסביבה, מידעטון GEG לסוגיו השונים, המערכת, בעיצוב האתרים, בתכנים המתפרסמים בהם על-ידי המערכת או מטעמה ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בהם - הנן של המערכת בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר בכל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של המערכת - או חברת א.ט. אפעל טכנולוגיות בע"מ, לפי העניין - בכתב ומראש.
באתר GEG נמצאים תכנים המתפרסמים על-פי הסכם בין המערכת לבין צד שלישי, כדוגמת - אך לא רק - מפות, מחירון הרכב או המחשבונים באתרים. זכויות היוצרים בתכנים אלה שייכות לצד השלישי, שהרשה למערכת להשתמש באותם תכנים. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור לציבור תכנים אלה או את סימני המסחר הנלווים אליהם, או לעשות בהם כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר, בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מבעל הזכויות בתכנים אלה.
סימני המסחר מידע הנדסי ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתרים הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש, כאמור לעיל, בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.
כאשר אתה מוסר מידע המיועד לפרסום באתר GEG אתה מאשר בעצם מסירתו לפרסום כי אתה בעל כל הזכויות בו וכי הנך רשאי למוסרו לפרסום. במסירת המידע לפרסום אתה מקנה למערכת רשיון-חינם, כלל עולמי, לא בלעדי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור ולהשתמש במידע כאמור לפי שיקול דעתה בכל אחד מאתרי האינטרנט של המערכת ואפעל ובכל אחד מאמצעי התקשורת שלהם או כל מקום אחר בו ימצאו האתרים לנכון לעשות שימוש במידע.

אחריות המערכת
השירותים והמידע באתר GEG ניתנים לשימוש כמות שהם (AS-IS) (בכפוף לבדיקה של המשתמש כאמור לעיל). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המערכת בגין תכונות של השירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל) פרסום פרטים, מידע או קבצים מטעמך באתר GEG. השימוש בשירותים ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.
המערכת אינה מתחייבת, כי למסרים, למידע או למודעות שתפרסם באתר GEG תהיה היענות. המערכת אינה יכולה לדעת אילו תגובות (אם בכלל) תקבל בעקבות הפרסום ומי יגיב למידע שתפרסם, ולכן לא תישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות כלשהי לתגובות הללו, לזהות הפונים אליך או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. המערכת לא תהיה גם אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בפרטים שיפורסמו על-ידך.
כל החלטה שתקבל ביחס למידע שהתפרסם באתר GEG הינה באחריותך המלאה בלבד. המערכת אינה מתחייבת כי פרטים הנמסרים באתר GEG על-ידי משתמשי האתרים יהיו מלאים, נכונים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. זכור: המערכת עצמה אינה מכירה את משתמשי האתרים, ואין ביכולתה לבקר את אמיתות המידע שהם מוסרים לפרסום. המערכת לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע ממידע שפורסם באתר GEG זה על-ידי צדדים שלישיים.

שינויים ותקלות באתרים והפסקת השירות
המערכת אינה מתחייבת שהשירותים באתר GEG לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי המערכת או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל המערכת או אצל מי מספקיה.
המערכת תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתרים הכולל את מראם, היקפם, תוכנם וזמינותם של השירותים הניתנים בכל אחד מהאתרים וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המערכת בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
המערכת רשאית להפסיק בכל עת את מתן שירותי האתרים, כולם או מקצתם. המערכת תפרסם באתר GEG הודעה על הפסקת השירותים המתוכננת לפחות 30 ימים מראש. עם הפסקת השירותים תחזיק המערכת את החומר הכלול באתר GEG למשך שלושים ימים נוספים, ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.
מבלי לפגוע באמור לעיל, אין המערכת אחראית לכל אובדן של מידע מכל סוג, שייגרם מכל סיבה שהיא. לא תישמע כל טענה נגד המערכת שמקורה בהסתמכות כלשהי על מידע שהתפרסם בזמן מסוים באתר GEG.

דין ומקום שיפוט
על השימוש באתר GEG יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתרים הנו בבתי המשפט המוסמכים במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל.


טלפון : 09-7402994   |   פקס : 153-9-7402994   |   כתובת : ת.ד. 1012 כפר סבא   |   אימייל : info@geg.co.il |   תנאי שימוש |   מדיניות פרטיות